วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Android and Arduino IoT Control Devices with ThingSpeak


Android Arduino IoT Control Devices with ThingSpeak.com

Arduino Board  ESP8266 WiFi Module and Android devices make Internet of Things Application to control devices with Thingspeak.com. 
System DiagramHardware 
  1. Arduino Board or compatible board
  2. ESP8266 WiFi Module ( ESP-01 ) with Flash New Firmware.
  3. Relay Board.
Option 
Regulator Power Supply for Relay Board.Wiring Diagram , Arduino Code 


Please link to...
Arduino and ESP8266 Control Devices with ThingSpeak.com
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2015/05/arduino-esp8266-iot-control-thingspeak.html


Arduino Kits on ebay
http://www.ebay.com/sch/marychanyanuch2012/m.html?
ThingSpeak API


Test Command ThingSpeak API

For Control Devices
http://api.thingspeak.com/update?key=xxxxxxxxxxxxxxxx&fieldxx=xx

Example Device 1 ON
http://api.thingspeak.com/update?key=1234567890ABCDEF&field1=1.0


Example Device 1 OFF
http://api.thingspeak.com/update?key=1234567890ABCDEF&field1=0.1


Check Update Status
Last data
http://api.thingspeak.com/channels/xxxxx/fields/x/last

xxxxx = Channel Id 
x = field Andriod App on Google Play

สอน Android รับเขียนโปรแกรม


My Website
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Android IoT ThingSpeak Sensor Data Monitor


 
Android IoT ThingSpeak Sensor Data Monitor

A major component of or rather the very concept, Internet of Things, is about how to connect various devices to the network so that they can both send data and receive commands. Various technologies to address the last mile connectivity, such as Bluetooth, WiFi, NFC, etc... already exist, but most of these are complicated to deploy and often need additional hardware such as a local control server or appliance.

What is ThingSpeak?
ThingSpeak is an open source “Internet of Things” application and API to store and retrieve data from things using HTTP over the Internet or via a Local Area Network. With ThingSpeak, you can create sensor logging applications, location tracking applications, and a social network of things with status updates.

System Diagram


Your Things
Things is the objects or embedded system or electronics sensors or devices and  connectivity to enable it to achieve greater value and service by exchanging data with the manufacturer, operator and/or other connected devices.
Each thing is uniquely identifiable through its embedded computing system.

but is able to interoperate within the existing Internet infrastructure.

ArduinoMy Things


Arduino ESP8266 Sent Sensor data to IoT ThingSpeak 
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2015/05/arduino-esp8266-sensor-IoT-Thingspeak.html
Android IoT ThingSpeak Data Monitor App.IoT ThingSpeak Data Monitor in Android App.
https://play.google.com/store/apps/details?id=iot.sensor.data.monitor


New Version Show more Graph  ( Coming Soon )My Website
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Arduino WiFi Control with ESP8266 ModuleVersion Arduino UNO
Version Arduino MEGA + LCD Display

Arduino WiFi Control with ESP8266 WiFi Module
This Arduino Project you can control 4 channel relay outputs via WiFi with ESP8266 WiFi Module.
This Project is a basic Internet of Things.(IoT)


System Diagram
Hardware
1.Arduino Board or compatible board
2.ESP8266 WiFi Module
3.Relay Board.
4.Logic Converter ( We use Resistor 4.7K and 2.7 K )

Option 
  • Regulator
  • LCD Display


Wiring Diagram

For Arduino MEGA

ESP8266 pin CH_PD to 3.3V

Arduino Pin19  ( RX1 )  to ESP8266 pin UTXD
Arduino Pin18  ( TX1 )  to ESP8266 pin URXD


Relay Board Wiring
Arduino Pin 22 to Relay 1
Arduino Pin 23 to Relay 2
Arduino Pin 23 to Relay 3
Arduino Pin 24 to Relay 4For Arduino UNO

ESP8266 pin CH_PD to 3.3V

Arduino Pin10  ( RX1 )  to ESP8266 pin UTXD
Arduino Pin11  ( TX1 )  to ESP8266 pin URXD

Arduino Pin 2 to Relay 1
Arduino Pin 3 to Relay 2
Arduino Pin 4 to Relay 3
Arduino Pin 5 to Relay 4


Development Kit Prototype
Arduino Development Kits on ebay
http://www.ebay.com/sch/marychanyanuch2012/m.html?
ESP8266 Wifi Module Test with AT-Command


WiFi Module ESP8266 AT-Command Test
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2015/02/wifi-module-esp8266-at-command-test.html
WiFi Module ESP8266 AT-Command Make WebServer
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2015/03/arduino-esp8266-wifi-web-server.html
Software


Arduino Code 

For Arduino MEGA ( 4 channel with 16x2 LCD Display )

http://softpowergroup.net/files/Arduino/ArduinoMEGACode.zip


For Arduino UNO ( only 2 Relay channel )
http://softpowergroup.net/files/Arduino/ArduinoUNO.zip


Android App on Google Play  App Manual
Open App
If your android device connect to WiFi Network already. It show "Your SSID"
Then ConnectFor First Connect
Must input your Arduino Esp8266 wifi IP Address ( xxx.xxx.x.xxx ) and Port is 80


Then Connect to IP Address


Connect OK ,Ready to Control your device.
Change your Device Name
you can press option each channel to change device nmae.


Change Device Name then Save

Delete Device channel ,set to default and delete your IP address
use Option Menu then setting

My BlogRaspberry Pi ProjectMy Website
http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/


วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Arduino Bluetooth Control Smart Home
Arduino Bluetooth Control Smart Home

with Firmata

This project you can control 8 channel relay outputs via Bluetooth with Android device and Arduino board + Bluetooth Module.

About Arduino code use Firmata Library so, you don't need to write any arduino code just flash to arduino board because Firmata library is built-in in Arduino IDE already.


System Diagram
Hardware
1. Arduino Board or compatible Board.
2. Bluetooth Module ( HC-04,HC-05 or HC-06 )
3. Relay Board

Option
Regulator 5 V. DC 1 A for Relay ModuleWiring Diagram

Arduino Pin 2 to Relay CH.1
Arduino Pin 3 to Relay CH.2
Arduino Pin 4 to Relay CH.3
Arduino Pin 5 to Relay CH.4
Arduino Pin 6 to Relay CH.5
Arduino Pin 7 to Relay CH.6
Arduino Pin 8 to Relay CH.7
Arduino Pin 9 to Relay CH.8


Arduino Pin 0 ( Rx ) to Bluetooth Module Pin
Arduino Pin 1 ( Tx ) to Bluetooth Module Pin

You can change Arduino Pin by Setting Arduino Pin.Software

Arduino Sketch

Arduino Code use  Firmata Library.

How to program Firmata code to Arduino Board
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2014/12/arduino-usb-control-with-firmata.htmlAndroid App on Google Play
Download App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.bluetooth.control
All My App on Google Play


   Amphan Account


   Digital2u Account

Arduino Bluetooth Control App Manual


1.Bluetooth Setting
you must setting and pairing Bluetooth Module with android device first
when Bluetooth setting is done.Open App and connect to Bluetooth.2.Change your device name and Arduino Output pin

you can use option menu or setting on each channel.Use Option Menu to Setting

you can delete some channel ( Set to default  mean set back to 8 channel )

Multi-Screen design
My BlogRaspberry Pi ProjectMy Website
http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/

วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Arduino USB control Smart Home
(  Test to Control LED Strips )Arduino USB control Smart Home
with Arduino Firmata

System DiagramHardware
1. Arduino Board or compatible Board.
2. Relay Board
3. USB-OTG Cable ( Female A to Micro A )
4. USB Cable ( A to B Male/Male )

Wiring Diagram

Arduino Pin 22 to Relay CH.1
Arduino Pin 23 to Relay CH.2
Arduino Pin 24 to Relay CH.3
Arduino Pin 25 to Relay CH.4
Arduino Pin 26 to Relay CH.5
Arduino Pin 27 to Relay CH.6
Arduino Pin 28 to Relay CH.7
Arduino Pin 29 to Relay CH.8

You can change Arduino Pin by Setting Arduino Pin


 

Software

Arduino Code use  Firmata Library.

How to program Firmata code to Arduino Board
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2014/12/arduino-usb-control-with-firmata.htmlAndroid App on Google Play

Download App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.control.firmata 


Smart Home Automation Model Android USB Firmata Sample Code


My BlogRaspberry Pi ProjectMy Website
http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/