วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

Android Bluetooth Car Remote Control

Android Bluetooth Car Remote Control-->login Password Protect Screen page.Main Screen page to control Lock/Unlock and Device Control Button.Device Control Screen page to Control your device.


รับเขียนโปรแกรม Android Application และสอนการเขียนโปรแกรม สอน online ได้
อดุลย์ 081-6452400  e-mail fongwe_a@hotmail.com

more info about Android Development
http://androiddevelopersthai.blogspot.com/