วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Android Camera Face Detector

 

Android Camera Face Detector 

( ค้นหา ใบหน้า  ด้วย Android )
-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use  android.media.FaceDetector with onDraw method  ( ภาษาไทย ด้านล่าง )

public class FaceDetector

extends Object
java.lang.Object
   ↳ android.media.FaceDetector

Class Overview

Identifies the faces of people in a Bitmap graphic object.

Summary

Nested Classes
class FaceDetector.Face A Face contains all the information identifying the location of a face in a bitmap. 
Public Constructors
FaceDetector(int width, int height, int maxFaces)
Creates a FaceDetector, configured with the size of the images to be analysed and the maximum number of faces that can be detected.
Public Methods
int   findFaces(Bitmap bitmap, Face[] faces)
Finds all the faces found in a given Bitmap.
Protected Methods
void  finalize()
Invoked when the garbage collector has detected that this instance is no longer reachable.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors


public FaceDetector (int width, int height, int maxFaces)

Since: API Level 1
Creates a FaceDetector, configured with the size of the images to be analysed and the maximum number of faces that can be detected. These parameters cannot be changed once the object is constructed. Note that the width of the image must be even.
Parameters
width the width of the image
height the height of the image
maxFaces the maximum number of faces to identify

Public Methods


public int findFaces (Bitmap bitmap, Face[] faces)

Since: API Level 1
Finds all the faces found in a given Bitmap. The supplied array is populated with FaceDetector.Faces for each face found. The bitmap must be in 565 format (for now).
Parameters
bitmap the Bitmap graphic to be analyzed
faces an array in which to place all found FaceDetector.Faces. The array must be sized equal to the maxFaces value set at initialization
Returns
  • the number of faces found
Throws
IllegalArgumentException if the Bitmap dimensions don't match the dimensions defined at initialization or the given array is not sized equal to the maxFaces value defined at initialization

Protected Methods


protected void finalize ()

Since: API Level 1
Invoked when the garbage collector has detected that this instance is no longer reachable. The default implementation does nothing, but this method can be overridden to free resources.
Note that objects that override finalize are significantly more expensive than objects that don't. Finalizers may be run a long time after the object is no longer reachable, depending on memory pressure, so it's a bad idea to rely on them for cleanup. Note also that finalizers are run on a single VM-wide finalizer thread, so doing blocking work in a finalizer is a bad idea. A finalizer is usually only necessary for a class that has a native peer and needs to call a native method to destroy that peer. Even then, it's better to provide an explicit close method (and implement Closeable), and insist that callers manually dispose of instances. This works well for something like files, but less well for something like a BigInteger where typical calling code would have to deal with lots of temporaries. Unfortunately, code that creates lots of temporaries is the worst kind of code from the point of view of the single finalizer thread.
If you must use finalizers, consider at least providing your own ReferenceQueue and having your own thread process that queue.
Unlike constructors, finalizers are not automatically chained. You are responsible for calling super.finalize() yourself.
Uncaught exceptions thrown by finalizers are ignored and do not terminate the finalizer thread. See Effective Java Item 7, "Avoid finalizers" for more.
Throws
Throwable

การตรวจจับใบหน้า

Nested Classes  FaceDetector.Face
เป็นข้อมูลทั้งหมด
ของใบหน้า  ประกอบด้วย ที่ระบุตำแหน่งของใบหน้า ใน ไฟล์ภาพบิตแมป


Public Constructors FaceDetector(int width, int height, int maxFaces)
เป็นการสร้าง FaceDetector ที่จะกำหนดค่าที่มีขนาดของภาพที่จะวิเคราะห์ และจำนวนสูงสุดของใบหน้าที่สามารถตรวจพบ

Public Methods  findFaces(Bitmap bitmap, Face[] faces)
 เป็น method ที่ทำหารค้นหาใบหน้าทั้งหมดที่พบใน Bitmap 

  Protected Methods  finalize()
เป็น method ที่เรียกใช้ตรวจพบว่า ทำงานได้สิ้นสุดแล้ว

Public Constructors

public FaceDetector (int width, int height, int maxFaces)
การสร้าง FaceDetector ต้องกำหนดค่าที่มีขนาดของภาพที่จะวิเคราะห์และจำนวนสูงสุด ของใบหน้าที่สามารถตรวจพบ ตัวแปรเหล่านี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสร้างวัตถุไปแล้ว

พารามิเตอร์
width : ความกว้างของภาพ
height : ความสูงของภาพ
maxFaces : จำนวนสูงสุดของใบหน้าที่ต้องการค้นหา


Public Methods

public int findFaces (Bitmap bitmap, Face[] faces)

เป็น method ที่ทำการตรวจจับใบหน้าทั้งหมดที่พบใน Bitmap จะจัดให้เป็นรูปแบบอาร์เรย์ที่ที่ FaceDetector.Faces  สามารถรองรับได้ 565 รูปแบบ
Parameters

bitmap : ไฟล์บิตแมปกราฟิกที่จะวิเคราะห์

faces  :  ใบหน้าอาร์เรย์ในการที่ FaceDetector.Faces พบทั้งหมด อาร์เรย์จะต้องเป็นขนาดเท่ากับค่า maxFaces ตั้งไว้ที่เริ่มต้น


รับเขียนโปรแกรม Android Application และสอนการเขียนโปรแกรม สอน online ได้

อดุลย์ 081-6452400  e-mail fongwe_a@hotmail.com 
สอนเขียนโปรแกรม Android Application สอนแบบ online ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android Application แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง  

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกมเกม หรือ โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย

more info about Android Development
http://androiddevelopersthai.blogspot.com/

Android example code 
http://androidcodeexample.blogspot.com/