วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

SMS to Braille Character Code with IOIO BoardADT Program test on Eclipse.
Test Program with IOIO Board and LG Optimus Black P970.

SMS to Braille Character Code with IOIO BoardHardware IOIO Board


More info
IOIO Board over Bluetooth
IOIO Bluetooth Control Devices
IOIO RC Control


Information for Android Development http://developer.android.com/reference/android/telephony/SmsManager.html

public final class

SmsManager

extends Object
java.lang.Object
   ↳ android.telephony.SmsManager

Class Overview

Manages SMS operations such as sending data, text, and pdu SMS messages. Get this object by calling the static method SmsManager.getDefault().

Summary

Constants
int RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE Generic failure cause
int RESULT_ERROR_NO_SERVICE Failed because service is currently unavailable
int RESULT_ERROR_NULL_PDU Failed because no pdu provided
int RESULT_ERROR_RADIO_OFF Failed because radio was explicitly turned off
int STATUS_ON_ICC_FREE Free space (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
int STATUS_ON_ICC_READ Received and read (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
int STATUS_ON_ICC_SENT Stored and sent (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
int STATUS_ON_ICC_UNREAD Received and unread (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
int STATUS_ON_ICC_UNSENT Stored and unsent (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Public Methods
ArrayList<String> divideMessage(String text)
Divide a message text into several fragments, none bigger than the maximum SMS message size.
static SmsManager getDefault()
Get the default instance of the SmsManager
void sendDataMessage(String destinationAddress, String scAddress, short destinationPort, byte[] data, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent)
Send a data based SMS to a specific application port.
void sendMultipartTextMessage(String destinationAddress, String scAddress, ArrayList<String> parts, ArrayList<PendingIntent> sentIntents, ArrayList<PendingIntent> deliveryIntents)
Send a multi-part text based SMS.
void sendTextMessage(String destinationAddress, String scAddress, String text, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent)
Send a text based SMS.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Constants


public static final int RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE

Since: API Level 4
Generic failure cause
Constant Value: 1 (0x00000001)

public static final int RESULT_ERROR_NO_SERVICE

Since: API Level 4
Failed because service is currently unavailable
Constant Value: 4 (0x00000004)

public static final int RESULT_ERROR_NULL_PDU

Since: API Level 4
Failed because no pdu provided
Constant Value: 3 (0x00000003)

public static final int RESULT_ERROR_RADIO_OFF

Since: API Level 4
Failed because radio was explicitly turned off
Constant Value: 2 (0x00000002)

public static final int STATUS_ON_ICC_FREE

Since: API Level 4
Free space (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Constant Value: 0 (0x00000000)

public static final int STATUS_ON_ICC_READ

Since: API Level 4
Received and read (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Constant Value: 1 (0x00000001)

public static final int STATUS_ON_ICC_SENT

Since: API Level 4
Stored and sent (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Constant Value: 5 (0x00000005)

public static final int STATUS_ON_ICC_UNREAD

Since: API Level 4
Received and unread (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Constant Value: 3 (0x00000003)

public static final int STATUS_ON_ICC_UNSENT

Since: API Level 4
Stored and unsent (TS 51.011 10.5.3 / 3GPP2 C.S0023 3.4.27).
Constant Value: 7 (0x00000007)

Public Methods


public ArrayList<String> divideMessage (String text)

Since: API Level 4
Divide a message text into several fragments, none bigger than the maximum SMS message size.
Parameters
text the original message. Must not be null.
Returns
  • an ArrayList of strings that, in order, comprise the original message

public static SmsManager getDefault ()

Since: API Level 4
Get the default instance of the SmsManager
Returns
  • the default instance of the SmsManager

public void sendDataMessage (String destinationAddress, String scAddress, short destinationPort, byte[] data, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent)

Since: API Level 4
Send a data based SMS to a specific application port.
Parameters
destinationAddress the address to send the message to
scAddress is the service center address or null to use the current default SMSC
destinationPort the port to deliver the message to
data the body of the message to send
sentIntent if not NULL this PendingIntent is broadcast when the message is successfully sent, or failed. The result code will be Activity.RESULT_OK for success, or one of these errors:
RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE
RESULT_ERROR_RADIO_OFF
RESULT_ERROR_NULL_PDU
For RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE the sentIntent may include the extra "errorCode" containing a radio technology specific value, generally only useful for troubleshooting.
The per-application based SMS control checks sentIntent. If sentIntent is NULL the caller will be checked against all unknown applications, which cause smaller number of SMS to be sent in checking period.
deliveryIntent if not NULL this PendingIntent is broadcast when the message is delivered to the recipient. The raw pdu of the status report is in the extended data ("pdu").
Throws
IllegalArgumentException if destinationAddress or data are empty

public void sendMultipartTextMessage (String destinationAddress, String scAddress, ArrayList<String> parts, ArrayList<PendingIntent> sentIntents, ArrayList<PendingIntent> deliveryIntents)

Since: API Level 4
Send a multi-part text based SMS. The callee should have already divided the message into correctly sized parts by calling divideMessage.
Parameters
destinationAddress the address to send the message to
scAddress is the service center address or null to use the current default SMSC
parts an ArrayList of strings that, in order, comprise the original message
sentIntents if not null, an ArrayList of PendingIntents (one for each message part) that is broadcast when the corresponding message part has been sent. The result code will be Activity.RESULT_OK for success, or one of these errors:
RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE
RESULT_ERROR_RADIO_OFF
RESULT_ERROR_NULL_PDU
For RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE each sentIntent may include the extra "errorCode" containing a radio technology specific value, generally only useful for troubleshooting.
The per-application based SMS control checks sentIntent. If sentIntent is NULL the caller will be checked against all unknown applications, which cause smaller number of SMS to be sent in checking period.
deliveryIntents if not null, an ArrayList of PendingIntents (one for each message part) that is broadcast when the corresponding message part has been delivered to the recipient. The raw pdu of the status report is in the extended data ("pdu").
Throws
IllegalArgumentException if destinationAddress or data are empty

public void sendTextMessage (String destinationAddress, String scAddress, String text, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent)

Since: API Level 4
Send a text based SMS.
Parameters
destinationAddress the address to send the message to
scAddress is the service center address or null to use the current default SMSC
text the body of the message to send
sentIntent if not NULL this PendingIntent is broadcast when the message is successfully sent, or failed. The result code will be Activity.RESULT_OK for success, or one of these errors:
RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE
RESULT_ERROR_RADIO_OFF
RESULT_ERROR_NULL_PDU
For RESULT_ERROR_GENERIC_FAILURE the sentIntent may include the extra "errorCode" containing a radio technology specific value, generally only useful for troubleshooting.
The per-application based SMS control checks sentIntent. If sentIntent is NULL the caller will be checked against all unknown applications, which cause smaller number of SMS to be sent in checking period.
deliveryIntent if not NULL this PendingIntent is broadcast when the message is delivered to the recipient. The raw pdu of the status report is in the extended data ("pdu").
Throws
IllegalArgumentException if destinationAddress or text are empty 


รับเขียนโปรแกรม Android Application และสอนการเขียนโปรแกรม สอน online ได้  
อดุลย์ 081-6452400 e-mail fongwe_a@hotmail.com
สอนเขียนโปรแกรม Android Application สอนแบบ online ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android Application แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง  ราคา 2000 บาท

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง ราคา 4000 บาท

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกมเกม หรือ โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย


more info about Android Development
http://androiddevelopersthai.blogspot.com/

Android example code 
http://androidcodeexample.blogspot.com/